foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Erasmus+ & eTwinning – dva projekty – jeden úžasný proces

 

Možná některým mohou různé projekty splývat, ale projekty Erasmus+ a eTwinning rozhodně stojí za pozornost.

            V souvislosti s tím, že naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízela žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, zapojili jsme se do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. Ten umožňuje pedagogům zdokonalovat své znalosti a schopnosti v zahraničí a načerpat tak novou inspiraci do další práce s dětmi.

            Na základě žádosti jsme získali finanční grant na realizaci projektu Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů (Číslo projektu (EK): 2015-1-CZ01-KA101-013620). V průběhu dvou let budou moci tři pedagogové naší školy vycestovat do zahraničí a zdokonalit si tak své jazykové a pedagogické schopnosti. První mobilita proběhla v červenci 2015, další dvě jsou plánovány na léto 2016.

            V létě 2015 jsem dostala příležitost vycestovat do Velké Británie na jazykový a metodický kurz anglického jazyka. Strávila jsem dva krásné týdny v přímořském městě Bournemouth na jihozápadním pobřeží hrabství Dorset. Toto malebné město s asi 170 tisíci obyvateli je známé svými ikonickými plážovými domky (beach huts) nebo nádherným 155 km dlouhým Jurským pobřežím, které bylo zapsáno na seznam Světového dědictví UNESCO.

V jazykové škole Richard Language College jsem se seznámila s učiteli a studenty z celého světa – Polska, Německa, Itálie, ale i Španělska či Číny. Poznala jsem se i s dvěma kolegyněmi z České republiky. Při zajišťování celého pobytu se nám velmi osvědčila spolupráce s paní Evou Ďoubalovou z  agentury Jazyky v zahraničí (www.jazykyvzahranici.cz).

            Metodická část byla výbornou příležitostí k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe jak s lektory kurzu, tak s ostatními učiteli z celé Evropy. Lektoři disponovali osobní zkušeností s výukou studentů, upozorňovali nás na situace, které velmi dobře fungovaly v jejich výuce a naopak, kde by mohly vzniknout potíže. První týden byl zaměřen na výuku čtyř nejdůležitějších kompetencí v cizím jazyce – porozumění čtenému, mluvenému slovu, schopnost písemně se vyjádřit a vlastní jazyková produkce. Každý den byl zaměřen na jednu aktivitu. Druhý týden byl zaměřen na dílčí aktivity ve výuce – dialog, píseň, drama, noviny ve výuce. Velmi zajímavé byly aktivity s využitím videa ve výuce.

            Jako velmi přínosné pro svůj další profesní rozvoj shledávám možnost znovu zažít pocit, který má student během každodenní výuky. Na vlastní kůži jsem si ověřila, že je vhodné do výuky zařazovat aktivizující postupy a mít stále na paměti, že výuka by měla být pro žáky motivující a zajímavá.

            Získala jsem také spoustu odkazů na webové stránky, které jsou velmi užitečné ve výuce, např. na procvičování slovní zásoby. Lektor nám představil různé možnosti využití interaktivní tabule ve výuce.

            V průběhu zajímavých a na zážitky bohatých dvou týdnů jsem intenzivně komunikovala v anglickém jazyce – s hostitelskou rodinou, s kolegy z různých zemí a také během samotné výuky.

            A v neposlední řadě jsem navázala přátelství s polskou kolegyní Annou Kopeć (její blog o pobytu v polštině http://noweinspiracjezs5plock.blogspot.cz), které přerostlo do spolupráce. Společně jsme v říjnu 2015 vytvořili eTwinning projekt Getting to know each other/Friendship without borders – Poznáváme se/Přátelství bez hranic, v jehož rámci žáci z Petřvaldu komunikují s kamarády z polského města Płock.

            Za obrovskou příležitost zdokonalovat se v profesi jsem velmi vděčná a vážím si jí. Doufám, že budu schopna své nově nabyté zkušenosti přetavit do umění zábavné, zajímavé a poutavé výuky. Mým cílem je ale své poznatky předávat nejen žákům, ale sdílet je také se svými kolegy-pedagogy. Proto proběhl v listopadu 2015 seminář, kterého se zúčastnili převážně učitelé cizích jazyků ze ZŠ a ZUŠ Petřvald, přísp. org., ale také pedagožka ZŠ  Mládí v Orlové, Mgr. Petra Šostoková.

            Na tomto školení jsem se pokusila svým kolegům předat co nejvíce z toho, co jsem se naučila či čím jsem byla inspirována během svého studijního pobytu. Domnívám se, že takovýto způsob sdílení zkušeností, metod a postupů je pro učitele velmi přínosný a žádoucí. V příjemné atmosféře čas pro naše školení rychle uběhl. Veškeré materiály jsou kolegům k dispozici, jedna zahraniční stáž tak může mít dopad na většinu žáků naší školy.

            Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto, dnes již mohu říci, úspěšného projektu naší školy.                                             

Mgr. Julie Janková

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

Projekt Erasmus+ - setkání učitelů

Součástí projektu Erasmus+, díky kterému jsme měly možnost týden studovat anglický jazyk ve Skotsku, bylo setkání s učiteli a sdílení našich zkušeností. 
Se zájemci z řad kantorů jsme se sešly v úterý 18. 10. 2016.  Přichystaly jsme pro ně prezentaci o Skotsku a také předaly zkušenosti a materiály, které jsme
na jazykové škole v Edinburghu získaly. Věříme, že si některé tipy naši kolegové odnesou do své praxe, stejně jako my dvě.

Mgr. Marcela Mertová

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. organizace

Číst dál...

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů - Edinburgh


          Naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízela žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, a proto jsme se zapojili do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. V rámci druhé etapy tohoto projektu jsme měly možnost i my, Mgr. Jana Güntherová a Mgr. Marcela Mertová, zúčastnit se tzv. druhé mobility. V měsíci červenci jsme strávily týden ve městě, které není srovnatelné s žádným jiným evropským městem, a vyzkoušely jsme  a znovu zažily pocit studenta, tentokráte   v historickém centru skotského Edinburghu.

Číst dál...

Učíme se jazyky!
We speak English!
Wir sprechen Deutsch!

 

Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, to znamená naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytuje jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy je seznamuje uživatelským způsobem s prací na počítačích a dává jim dobré základy dvou cizích jazyků, a to anglického a německého.

Školní rok 2015/2016 byl bohatý na různé akce, které rozvíjely jazykové vzdělávání. Pokusíme se je stručně nastínit.

Číst dál...

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Erasmus+.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. (zdroj: http://www.naerasmusplus.cz/cz/)

Klíčovými tématy projektu naší školy Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+ je zlepšení a prohlubování klíčových profesních kompetencí pracovníků školy za účelem realizace našich strategických cílů, a to podpora inovativních metod a postupů ve výuce cizích jazyků.

Číst dál...

Erasmus+ & eTwinning – dva projekty – jeden úžasný proces

 

Možná některým mohou různé projekty splývat, ale projekty Erasmus+ a eTwinning rozhodně stojí za pozornost.

            V souvislosti s tím, že naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízela žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, zapojili jsme se do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. Ten umožňuje pedagogům zdokonalovat své znalosti a schopnosti v zahraničí a načerpat tak novou inspiraci do další práce s dětmi.

Číst dál...

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.