foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Erasmus+.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. (zdroj: http://www.naerasmusplus.cz/cz/)

Klíčovými tématy projektu naší školy Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+ je zlepšení a prohlubování klíčových profesních kompetencí pracovníků školy za účelem realizace našich strategických cílů, a to podpora inovativních metod a postupů ve výuce cizích jazyků.

Klademe si za cíl vybavit naše absolventy takovými schopnostmi a dovednostmi, které jim umožní se stát plnohodnotnými občany evropského a mezinárodního prostoru. Součástí projektu je také přenesení efektivních motivačních a poradenských principů do systému vzdělávacího systému ze zahraničí do České republiky. Naši pracovníci v rámci projektu mobility získají možnost poznat nové postupy a metody, které jsou součástí trendů v evropském prostoru, jako je internacionalizace vzdělávacích institucí a rozvoj digitálních technologií. Znalost strategií výuky, které jsou uplatňovány v dalších zemích Evropské unie, přinese evropskou přidanou hodnotu, obohatí vlastní výuku na naší škole. Pedagogové budou schopni svým aktivním působením na žáky přispět k tomu, aby se později z žáků stali mladí lidé, kteří budou bez jazykových a jiných bariér schopni pracovat na mezinárodním trhu práce nebo se dále vzdělávat v zahraničí. Myšlenka celoživotního vzdělávání by se měla stát součástí povědomí našich žáků i pracovníků. 

Účastníci se blíže seznámí s postupy výuky v zahraničí a načerpají inspiraci pro vlastní práci v naší organizaci. Budou mít možnost vnímat realitu vzdělávacího procesu jinde než v České republice. Poznáním a pochopením kulturních diferenciací přispějí k větší toleranci a tím umožní posilovat multikulturní dialog mezi národy. Pedagogové budou tyto své zkušenosti aplikovat do praktického vyučovacího procesu a působit pozitivně na žáky.

Jako významnou výhodu tohoto projektu vidíme v termínové variabilitě při realizaci projektu. Pedagogové mohou vycestovat v době letních prázdnin, což nenaruší harmonogram školního roku a po návratu budou schopni získané zkušenosti hned v září aplikovat v praxi, a lépe si je tak osvojit.

Usilujeme o výchovu sociálně silných osobností schopných života v moderní občanské společnosti. Jak vyplývá z názvu našeho školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ chceme žáky připravit na další vzdělávání a celoživotní učení. Vybavenost znalostí cizích jazyků je nezbytnou součástí palety kompetencí, kterými by měli naši pedagogové a absolventi disponovat. Právě schopnost komunikace v cizím jazyce umožňuje aktérovi orientovat se na mezinárodním trhu práce.

O finanční grant žádalo přes 300 škol z celé České republiky, asi jen 60 z nich jej nakonec získalo. Naše škola byla mezi nimi, což považujeme za velký úspěch. Během těchto letních prázdnin do Velké Británie vycestuje první zástupce pedagogického sboru, a to Mgr. Julie Janková.

Ta by ráda načerpala zkušenosti v autentickém prostředí, kde by mohla komunikovat jednak s rodilými mluvčími, jednak také s profesionály a zaměřit se na aktivizující techniky při výuce anglického jazyka. Své zkušenosti z absolvovaného kurzu chce využít v reálném edukačním procesu s žáky. Projekt Erasmus+ a aktivitu podporující mobilitu pedagogů vnímá jako velkou příležitost jak načerpat další inspiraci pro práci s žáky, seznámit se s novými metodami a technikami a v neposlední řadě také jako možnost zdokonalit své jazykové schopnosti v autentickém prostředí Velké Británie.

Mgr. Ivana Studená,

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, přís. org. 

Projekt Erasmus+ - setkání učitelů

Součástí projektu Erasmus+, díky kterému jsme měly možnost týden studovat anglický jazyk ve Skotsku, bylo setkání s učiteli a sdílení našich zkušeností. 
Se zájemci z řad kantorů jsme se sešly v úterý 18. 10. 2016.  Přichystaly jsme pro ně prezentaci o Skotsku a také předaly zkušenosti a materiály, které jsme
na jazykové škole v Edinburghu získaly. Věříme, že si některé tipy naši kolegové odnesou do své praxe, stejně jako my dvě.

Mgr. Marcela Mertová

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. organizace

Číst dál...

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů - Edinburgh


          Naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízela žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, a proto jsme se zapojili do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. V rámci druhé etapy tohoto projektu jsme měly možnost i my, Mgr. Jana Güntherová a Mgr. Marcela Mertová, zúčastnit se tzv. druhé mobility. V měsíci červenci jsme strávily týden ve městě, které není srovnatelné s žádným jiným evropským městem, a vyzkoušely jsme  a znovu zažily pocit studenta, tentokráte   v historickém centru skotského Edinburghu.

Číst dál...

Učíme se jazyky!
We speak English!
Wir sprechen Deutsch!

 

Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, to znamená naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytuje jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy je seznamuje uživatelským způsobem s prací na počítačích a dává jim dobré základy dvou cizích jazyků, a to anglického a německého.

Školní rok 2015/2016 byl bohatý na různé akce, které rozvíjely jazykové vzdělávání. Pokusíme se je stručně nastínit.

Číst dál...

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Erasmus+.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. (zdroj: http://www.naerasmusplus.cz/cz/)

Klíčovými tématy projektu naší školy Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+ je zlepšení a prohlubování klíčových profesních kompetencí pracovníků školy za účelem realizace našich strategických cílů, a to podpora inovativních metod a postupů ve výuce cizích jazyků.

Číst dál...

Erasmus+ & eTwinning – dva projekty – jeden úžasný proces

 

Možná některým mohou různé projekty splývat, ale projekty Erasmus+ a eTwinning rozhodně stojí za pozornost.

            V souvislosti s tím, že naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízela žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, zapojili jsme se do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. Ten umožňuje pedagogům zdokonalovat své znalosti a schopnosti v zahraničí a načerpat tak novou inspiraci do další práce s dětmi.

Číst dál...

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.