foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

Telefonní kontakty:

ZŠ na ul. Školní:
tel.: +420 596 542 936

tel.: 702 119 818

ZŠ na ul Závodní:
tel.: +420 596 542 949

Pouze v případě,
že se nemůžete
dovolat na výše
uvedené číslo.
Volejte:

tel.: 601 564 852

 

e-mail: zsazuspetrvald@seznam.cz

Datová schránka: skbmjhq

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č. j.: MSMT-26724/2015-3

 

V Praze dne   10. září 2015

 

 

 

Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou
s využitím povinné přijímací zkoušky
ve školním roce 2015/2016
 

 

 

Čl. 1

Účel a cíle pokusného ověřování

 

 

 1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokusné ověřování přijímacího řízení konaného pro uchazeče přijímané do skupin oborů vzdělání stanovených v čl. 2 odst. 2 (dále jen „ověřování“)[1].

 

 1. Účelem ověřování je prověřit uplatnění centrálně zadávaných jednotných testů jako součásti přijímací zkoušky (dále jen „test“) do oborů vzdělání s maturitní zkouškou. V ověřování bude využito testů z předmětů Matematika a její aplikace (dále Ma) a Český jazyk a literatura (dále ČJL) v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) ke zjištění relevantních dovedností a vědomostí uchazečů pro úspěšné vzdělávání v oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

 

 1. Ověřovány jsou testové úlohy jak uzavřené (úlohy s nabídkou řešení), tak otevřené (úlohy bez nabídky odpovědi), případně otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení (široce otevřené úlohy). Dosažitelné bodové hodnocení za otevřené úlohy musí být v testu z českého jazyka minimálně 15 %, v testu z matematiky minimálně 50 % dosažitelného bodového hodnocení za celý test.

 

 1. Základní cíle ověřování:
 1. ověřit organizaci a obsah centrálně zadávaných testů,
 2. získat poznatky o působení použití centrálně zadávaných testů v přijímacím řízení a pro proces rozhodování ředitelů středních škol při přijímacím řízení,
 3. získat podklady pro budoucí změny v právních předpisech upravujících systém přijímacího řízení.

 

 1. Realizací ověřování upraveného systému přijímacího řízení ke vzdělávání pro vybrané skupiny oborů vzdělání s maturitní zkouškou (uvedené v čl. 2 odst. 2) je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). V rámci ověřování Centrum navrhuje, připravuje a zabezpečuje výrobu testových zadání, jejich distribuci, vyhlašuje metodiku pro zajištění organizace testů, zabezpečuje jejich vyhodnocení a předává výsledky přihlášeným středním školám s obory vzdělání ukončenými maturitní zkouškou (dále jen „střední školy“).       

 

 1. Na konání centrálně zadávaných testů se vztahují obdobně ustanovení § 80b školského zákona.

 

 

 

Čl. 2

Organizace ověřování

 

 

 1. Ověřování se uskuteční ve školním roce 2015/2016.   

 

 1. Ověřování je určeno pro uchazeče, kteří podávají v uvedeném školním roce přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím řízení do prvního ročníku oborů vzdělání kategorie:             
  - „K“ (obory vzdělání skupiny 79 Obecná příprava /kmenový obor Gymnázium/),   
  - „M“ (tzv. maturitní obory SOŠ),     
  - „L0“ (maturitní obory, kde je součástí vzdělávání odborný výcvik),   
  včetně uchazečů, kteří v daném roce v období plnění povinné školní docházky ukončí pátý nebo sedmý ročník základní školy nebo odpovídající ročník víceleté střední školy (viz § 61 odst. 2 školského zákona), a kteří splní povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončí základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 odst. 1 školského zákona).   

 

 1. Ověřování se týká pouze oborů vzdělání v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího řízení. Netýká se přijímacího řízení v oborech vzdělání s talentovou zkouškou skupiny oborů vzdělání 82 Umění a užité umění a v kmenovém oboru Gymnázium se sportovní přípravou, v nástavbovém studiu a zkráceném studiu (§ 62, § 63, § 83 až 85 školského zákona), a při přijímání do jiné než denní formy vzdělávání (§ 25 odst. 2 písm. b), c), d), a e) školského zákona).

 

 1. Při stanovení obsahu testů v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se ověřuje učivo dané Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), popř. stanoveného standardem pro ČJL a Ma a „Doporučených učebních osnov předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu“ (MŠMT 2011). 
  Ze vzdělávacího oboru ČJL nebo Ma pro přijetí do 1. ročníku je u:
  1. osmiletých středních škol dán rozsahem učiva RVP ZV na 1. stupni základní školy,
  2. šestiletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou dán přiměřeným rozsahem učiva ze vzdělávacího obsahu vymezeného pod bodem c),
  3. čtyřletých oborů dán rozsahem učiva celého RVP ZV.

 

 1. Ověřování je pro střední školy dobrovolné.

 

 1. Testová dokumentace pro testy z uvedených zkušebních předmětů budou pro školy, které se účastní ověřování, poskytnuty bezplatně Centrem.

 

 1. Zadání u obou testů musí obsahovat jednoznačnou identifikaci zkoušky, informace o rozsahu a bodování způsobu hodnocení a informace o způsobu záznamu řešení. Příprava zadání přijímací zkoušky se zabezpečuje samostatně pro ČJL a samostatně pro Ma.

 

 1. Zadání obou testů jsou po ukončení zkoušky veřejná a ředitel školy má povinnost je zveřejnit i způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu. Klíč správných řešení poskytne Centrum řediteli současně s předáním výsledků a ředitel je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup bez zbytečného odkladu.

 

 1. Posouzení obsahu otázek testů z ČJL a Ma s RVP ZV provádí ve spolupráci s Centrem Národní ústav pro vzdělávání.

 

 1. Přijímací řízení může i nadále obsahovat další zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy.

 

 1. Ověřování se koná ve středních školách, které se prostřednictvím krajského úřadu přihlásí do 15. října 2015. Krajské úřady vedou seznamy přihlášených středních škol všech zřizovatelů. Krajské úřady předají seznamy přihlášených středních škol Centru do 30. října 2015. Seznamy přihlášených středních škol zveřejní Krajské úřady a Centrum způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 1. Ředitel střední školy, která se přihlásila do ověřování, zohlední tuto okolnost ve vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna.

 

 1. Uchazeči podávají přihlášky ke střednímu vzdělávání (dále jen „přihláška“) středním školám k přijímacímu řízení do dotčených maturitních oborů vzdělání do 15. března.

 

 1. Uchazeči používají k přihlášení formulář přihlášky stanovený ministerstvem (a zveřejněný na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore). Uchazeč na přihlášce uvede dvě školy. Testy koná uchazeč ve škole uvedené v prvním pořadí. V případě, že škola uvedená v prvním pořadí není do ověřování přihlášena, koná uchazeč testy ve škole uvedené v druhém pořadí.    

 

 1. Střední škola, které uchazeč přihlášku podal, vyznačí ve formuláři evidenční číslo přihlášky v rozsahu 1 až 9999. Ředitel školy, na niž uchazeč podal přihlášku, nebo jím pověřená osoba přihlásí uchazeče do informačního systému Centra importem dat v požadované struktuře. Import bude proveden samostatně pro skupiny uchazečů z jednotlivých ročníků základní školy, tedy samostatně pro žáky 5., 7. a 9. ročníků (a další přihlášené uchazeče na tato přijímací řízení). Bližší podrobnosti zveřejní Centrum v termínu podle čl. 3 odst. 11.

 

 1. Střední škola, která se přihlásila k  ověřování, předá prostřednictvím informačního systému (IS CERTIS) do 21. března Centru údaje o uchazečích, kteří se hlásí do oborů vzdělání uvedených v čl. 2 odst. 2, pro náhradní termín testů do 28. dubna 2016.   

 

 1. Centrum zašle do 13. dubna zadání testů (testové sešity), prezenční listinu a záznamové archy (zkušební dokumentaci) pro řádné termíny testů v zabezpečeném balení pro každého přihlášeného žáka do distribučního místa v každém kraji. Distribučním místem v kraji je místně příslušný krajský úřad, pro Prahu a Středočeský kraj je distribučním místem sídlo CZVV, Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7 - Holešovice. Pro účely ověřování se rozumí řádný termín stanovený podle čl. 3 odst. 4.  

 

 1. Ředitelé škol si v distribučních místech vyzvednou zkušební dokumentaci před konáním testů 14. dubna 2016, popř. 15. dubna 2016, pokud konají testy pouze pro uchazeče do šestiletých a osmiletých gymnázií.          
  Distribuce zkušební dokumentace pro náhradní termín bude provedena elektronicky 12. května 2016. Pro účely ověřování se rozumí náhradní termín stanovený podle čl. 3 odst. 4.          

 

 

 

Čl. 3

Organizace přijímací zkoušky s využitím testů

 

 

 1. Testy pro oba zkušební předměty jsou zpracovány:
 1. ve variantách po uchazeče přijímané do prvního ročníku osmiletých gymnázií, šestiletých gymnázií a čtyřletých oborů vzdělání středních škol,
 2. jednotně pro všechny kategorie dosaženého vzdělání (uvedené v čl. 2 odst. 2),
 3. samostatně pro zkoušky konané v řádném a náhradním termínu.

 

 1. Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti sleduje organizaci a průběh pilotního ověřování.

 

 1. Zkoušky podle testů se uskuteční v jednom řádném termínu, a to odlišně pro uchazeče o čtyřleté vzdělávání a uchazeče o šestileté a osmileté vzdělávání, a v jednom náhradním termínu společném pro obě skupiny středních škol.

 

 1. Konkrétně se zkoušky konané formou testů u maturitních oborů provedou ve dnech:

 

Studium

Řádný termín

Náhradní termín

Čtyřleté

15. 4. 2016

13. 5. 2016

Šestileté a osmileté

18. 4. 2016

13. 5. 2016

 

 1. Testy se uskuteční ve všech školách přihlášených do ověřování (registrovaných školách) v jednotném čase. Přesné termíny jejich zahájení budou stanoveny Centrem v termínu podle čl. 3 odst. 11.

 

 1. Testy se konají formou písemného testu z ČJL a Ma.

 

 1. Zkouška z ČJL trvá 60 minut, zkouška z Ma trvá 60 minut.

 

 1. Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o úpravě podmínek přijímací zkoušky konané formou testů podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce. Pokud není na základě doporučení školského poradenského zařízení možná odpovídající individualizace testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, ředitel školy uchazeči zajistí obsahově obdobnou alternativní přijímací zkoušku odpovídající jeho vzdělávacím potřebám.

 

 1. Záznamové archy musí umožňovat jednoznačnou identifikaci zkoušky a uchazeče.

 

 1. Záznamové archy budou neprodleně po ukončení příslušné zkoušky skenovány a odeslány pomocí duplexního skeneru datového digitalizačního terminálu (DDT) do Centra. Vyhodnocení výsledků testů provede Centrum na základě zaslaných záznamových archů. Výsledky testů zašle Centrum středním školám nejpozději do čtyř pracovních dnů po obdržení záznamových archů. 

 

 1. Bližší podrobnosti k organizaci konání testů na školní rok zveřejní Centrum do 15. září.  

 

 1. Centrum ve spolupráci s NIDV nabídne školám přihlášeným do ověřování školení pro ředitele a zadavatele testů, které se uskuteční v termínu stanoveném Centrem od 13. do 30. ledna.  

 

 

 

Čl. 4

Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení

 

 

 1. Ředitel střední školy stanoví v rámci vyhlašovaných kritérií podle čl. 2 odst. 12 podíl hodnocení testů na celkovém hodnocení uchazeče.

 

 1. Testy jsou vyhodnocovány Centrem v anonymizované podobě.

 

 1. Ředitel střední školy může stanovit hranici úspěšnosti každého testu pro přijímací řízení, s přihlédnutím k doporučené hranici úspěšnosti zkoušky konané formou testu stanovené Centrem.

 

 1. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů včetně údajů o dosažené úspěšnosti v jednotlivých testech a podílu výsledků testů na celkovém hodnocení nejdříve 22. dubna.

 

 1. Vyhodnocení výsledků přijímacího řízení v náhradním termínu pro konání testů proběhne samostatně. Ředitel školy ponechá pro tento případ odpovídající počet volných míst.

 

 1. Výsledky testů uchazeče obdrží od Centra také škola uvedená uchazečem v přihlášce na druhém místě (pokud je přihlášena do ověřování) podle čl. 3 odst. 10.

 

 1. Ředitel školy rozhodne o uplatnění výsledků testů v dalších kolech přijímacího řízení a zohlední tuto skutečnost v kritériích přijímacího řízení pro následující kolo přijímacího řízení.

 

 1. Pro zajištění případného přezkoumání hodnocení přijímací zkoušky v rámci odvolacího řízení poskytuje Centrum odvolacím místům součinnost.

 

 

 

Čl. 5

Vyhodnocení ověřování

 

Závěrečnou zprávu a vyhodnocení ověřování zpracuje Centrum do 20. června 2016.

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Fidrmuc

náměstek
pro řízení sekce vzdělávání

 

 

 

Příloha č. 1

Přehledný harmonogram ověřování pro školní rok 2015/2016

 

Akce, činnost

Termín

Odpovědnost

Stanovení podrobností k organizaci konání testů, předání pokynů k organizaci testování

do 15. září 2015

Centrum

Přihlášení středních škol k ověřování místnímu krajskému úřadu

do 15. 10. 2015

školy

Předání seznamu škol (účastnících se ověřování) od KÚ a MHMP Centru 

do 30. 10. 2015

KÚ (MHMP)

Informační semináře pro registrované školy

v období od 13. 1. 2016
do 29. 1. 2016

Centrum

Vyhlášení kritérií přijímacího řízení ředitelem školy

do 31. 1. 2016

školy

Poskytnutí ilustračních testů ředitelům škol

do 1. 2. 2016

Centrum

Zveřejnění ilustračních testů

do 7. 2. 2016

Centrum

Odevzdání přihlášek uchazečů školám

do 15. 3. 2016

 

uchazeč

Zpřístupnění aplikace v IS CERTIS pro import dat

15. 3. 2016

Centrum

Předání údajů z přihlášek uchazečů Centru

do 21. 3. 2016,

pro náhradní termín do 28. 4.  2016

školy

Dodání personalizovaných dokumentů zkušební dokumentace v listinné podobě distribučním centrům

do 13. 4. 2016

Centrum

Převzetí zkušební dokumentace od KÚ; v Centru pro Prahu a Stč kraj

14. 4., popř. 15. 4. 2016 (pokud škola koná testy pouze pro obory v délce 6 a 8 let)

školy

Termíny konání testů

Řádný termín:
Pá  15. 4. 2016 pro 4leté obory;

Po   18. 4. 2016 pro6letá a 8letá gymnázia.
Náhradní termín:
Pá 13. 5. 2016 pro všechny obory

školy

Zaslání výsledků testů školám

Nejpozději do čtyř pracovních dnů po obdržení záznamových archů

Centrum

Předání přihlášek Centru k náhradnímu termínu

do 28. 4. 2016

školy

Dodání veškeré elektronické zkušební dokumentace pro náhradní termín

do 12. 5. 2016

Centrum

Předání souhrnné závěrečné zprávy se sumarizací, srovnáním a komentářem za všechny školy a skupiny oborů vzdělání

do 20. 6. 2016

Centrum

Předání dat získaných ze zpracování ověřování testů

do 31. 7. 2016

Centrum

 

 

[1] Pokusné ověřování je vyhlášeno jako  ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. 

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.