foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt Družina

provozní doba:
6.00-8.00, 11.40-16.00 h
Aby nebyl narušován provoz, je ŠD mezi 14. a 15. hodinou uzavřena!

 

  

ZŠ ul. Školní 246 1. oddělení
(Škultyová L.) 

telefonní kontakt: 
+420 720 105 143

 

ZŠ ul. Školní 246 2. oddělení
(Dostálová J.)

telefonní kontakt: 
+420 725 515 101

 

ZŠ ul. Školní 246 3. oddělení
(Rudolová S.)

telefonní kontakt:
+420 723 126 087

 

ZŠ ul. Školní 246 4. oddělení
(Mannsbartová L.)

telefonní kontakt:
+420 727 969 695

 

ZŠ ul. Závodní 822 5. a 6. oddělení 

(Kochová H., Marková N.)

telefonní kontakt:
+420 720 390 749

 

Vnitřní řád školní družiny

Provoz školní družiny:   ZŠ – Školní 246  a ZŠ - Závodní 822 :

               ranní:  6.00 - 8.00

       odpolední: 11.40 - 16.00 h

 

 Telefonní kontakt:        ZŠ- Školní 246        I. a II. odd.- 596 542 934 , 720 105 143      

                                                                           III. odd. - 723 126 087

                                                                           IV. odd.-  727 969 695

                                        ZŠ – Závodní 822   V. a VI. odd. – 720 390 749

Žáci přihlášení do ranní ŠD mohou přicházet v době od 6.00 hodin do 7.00 hodin pak se ŠD uzavře. Rodiče si žáky  vyzvedávají do 14:00 hodin a od 15:00 hodin. Z důvodu narušování provozu je družina v době od 14:00 do 15:00 hodin uzavřena. Provoz končí v 16:00 hodin. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, požádá v krajním případě o pomoc policii. 

Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Školní družina je určena především pro žáky 1. – 3. tříd. Přednost ovšem mají žáci 1. a 2. tříd.  Kapacita pro všechna oddělení školní družiny je 150 žáků. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 25 účastníků. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny vyplní závazně rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny na přihlášku do ŠD. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je uvedeno na přihlášce, sdělí rodiče družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

Úplata za ŠD činí 200,- Kč měsíčně i v případě, že žák dochází do ŠD jen některý den v týdnu. Platba se provádí vždy do 10. dne běžného měsíce: 

    a) převodem na běžný účet základní školy, č. účtu 1727855389/0800

                        - variabilní symbol ZŠ Školní    101

                        - variabilní symbol ZŠ Závodní 102

    b) hotově na sekretariátu ZŠ Školní 246 u M. Budinové :  měsíčně, pololetně, celoročně.

 

Úplata může být snížena nebo prominuta v souladu s § 11 odst.2a,b) vyhl. 74/2005 Sb.:

  1. dítěti, žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (§ 20 až 22 zákona 117/1995 Sb.)

  2. dítěti, žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a   vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b), § 36 až 43 zákona 117/1995 Sb.,  prokáže ředitelce školy.

Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce od neprovedené úhrady, a ta může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 

Zákonný zástupce souhlasí s případným uveřejněním fotodokumentace činností dětí ve ŠD, nebo na webových stránkách školy v sekci školní družiny.

 

Chování žáka:

a) Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní   družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně

b) Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

c) Žák je povinen chránit si své zdraví a neohrožovat zdraví svých spolužáků, každý úraz ohlásit pedagogickému pracovníkovi.

d) Žák je povinen chránit majetek ŠD.

e) Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji uvedenými na přihlášce do ŠD.

 

 

 

 

 

Ing. Zdeňka Kozlovská                                                                             Jana Dostálová

      ředitelka školy                                                                                vedoucí vychovatelka

 

 

 

 

Dodatek č.1 k Vnitřnímu řádu Školní družiny

 

O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy dle níže uvedených kritérií:

  1. Zaměstnání obou rodičů
  2. Přednost mají žáci I. a II. tříd
  3. Vzdálenost bydliště od školy
  4. Pořadí podané přihlášky

 

V Petřvaldě 31. 8. 2015
S účinností od 1.9.2015

Ing. Zdeňka Kozlovská 
  ředitelka ZŠ  a  ZUŠ

 

 

 

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.