foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

Telefonní kontakty:

ZŠ na ul. Školní:
tel.: +420 596 542 936

tel.: 702 119 818

ZŠ na ul Závodní:
tel.: +420 596 542 949

Pouze v případě,
že se nemůžete
dovolat na výše
uvedené číslo.
Volejte:

tel.: 601 564 852

 

e-mail: zsazuspetrvald@seznam.cz

Datová schránka: skbmjhq

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
příspěvková organizace

 

vyhlašuje zápis do 1. tříd na školní rok 2017/2018

 

 

 

dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, který se bude konat ve dnech

20. a 21. dubna 2017

- od 9.00 hodin do 16.00 hodin (čtvrtek 20.4.)

- od 9.00 hodin do 15.00 hodin (pátek 21.4.)

(pro obě školy) na ulici Školní 246

 

       

Zákonní zástupci obdrží v březnu 2017 obálku, která bude obsahovat:

 1. žádost o zapsání dítěte do první třídy,
 2. pozvánku na den a hodinu, kdy se se svým dítětem k zápisu dostaví.

Pokud neobdržíte pozvánku k zápisu, můžete se objednat na tel. čísle: 596 542 936.

 

Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Pro školní rok 2017/2018 přijímáme 120 žáků (t.j. 4 třídy). Na ulici Školní 246 – 90 žáků
( t.j. 3 třídy) a na ulici Závodní 822 – 30 žáků (t.j. 1 třída).

 

Srdečně Vás zve

Ing. Zdeňka Kozlovská

ředitelka školy

 

*  *  *

Vážení rodiče,

 

 

potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte
do základní školy. 

 

Dne  4.dubna 2017  si v době od 14:00 do 17:00 můžete prohlédnout školu
na ulici Školní 246 a v době od 14:00 do 16:00 školu na ulici Závodní 822

v rámci  „Dne otevřených dveří“ .

Zde je několik informací o škole:

  Škola vyučuje dle vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zaměřen na environmentální výchovu. Jako základní škola poskytujeme žákům základní vzdělání, jehož hlavním cílem je naučit žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytnout žákům všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dávat dobré základy dvou cizích jazyků a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Škola pro žáky zajišťuje školy v přírodě, lyžařské kurzy, zapojujeme se do projektů EU i různých institucí.

Škola má 27 tříd ve dvou objektech, odborné učebny, které jsou vybaveny moderní technikou, která je neustále inovována.

Součástí školy je školní družina, která má 6 oddělení a kterou navštěvují žáci 1. – 3. ročníku.

 Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 36 pedagogů, 6 vychovatelek školní družiny, školní psycholog , speciální pedagog a asistent pedagoga,

2 hospodářsko-techničtí  pracovníci, vedoucí školní jídelny a 28 správních zaměstnanců.

Nedílnou součástí školy je Základní umělecká škola, která poskytuje vzdělávání  v několika hudebních, tanečním a výtvarném oboru, které vyučuje 11  pedagogů.

 

***

Informace pro rodiče žáků 1. tříd

 

Vážení zákonní zástupci,

dále Vás seznámím s průběhem zápisu a začátku školního roku:

všechny děti dostaví k zápisu do ZŠ na ulici Školní 246, dle časů, které budou uvedeny na pozvánce. U zápisu uvedete, na kterou školu Vaše dítě bude chodit. Pokud budete pro dítě požadovat odklad, vyzvednete si žádost, tu vyplníte a odevzdáte paní učitelce. 10 dnů po ukončení zápisu bude na vchodových dveřích školy a na webových stránkách uveden výsledek přijímacího řízení – každý žák obdrží u zápisu číslo, pod kterým bude uveden na výsledkové listině.

V případě, že zákonní zástupci budou požadovat pro své dítě odklad povinné školní docházky, doloží ředitelství ZŠ v den zápisu doporučující posouzení  příslušného školského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, na jehož základě bude ředitelkou školy povolen odklad povinné školní docházky.

 

Před zahájením školního roku budou žáci rozděleni do tříd ředitelkou školy.
Do které třídy dítě chodí, se dozvíte 1. září, kdy na šatnách 1. tříd bude vyvěšen jmenný seznam žáků.

 

Učební plán 1. třídy:

Český jazyk

9 hodin

Matematika

4 hodiny

Prvouka

2 hodiny

Hudební výchova

1 hodina

Výtvarná výchova

1 hodina

Praktické činnosti

1 hodina

Tělesná výchova

2 hodina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučování v první třídě začíná v 8.00 hodin a končí zpravidla v 11:40 hodin.

Školní družinu můžou navštěvovat žáci 1. stupně podle zájmu zákonných zástupců. Přednost však mají žáci prvních a druhých tříd. Pracovní doba školní družiny je od 6:00 do 16:00 hodin.

Zápis do školní družiny proběhne při zahájení školního roku 2017/2018
u vychovatelek školní družiny.

 

Průběh zápisu:

 1. Formální stránka – pohovor se zákonnými zástupci, doplnění údajů do zápisového listu

II.Aktivity dětí - aby dítě mohlo zvládnout náročnou situaci ve škole bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Posuďte sami, zda Vaše dítě splňuje toto DESATERO:

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
 10. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost v praktickém životě.

Copyright © 2017 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.