foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Dlouhodobý plán EVVO na ZŠ a ZUŠ Petřvald
Školní 246, přísp. org. na období 2015 – 2020

     Uvedený plán EVVO je vytvořen v souladu s hlavními úkoly a záměry ZŠ a ZUŠ Petřvald.
Je v souladu s Metodickým pokynem MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty č. j. 16745/2008 – 22 ze dne 27. října 2008.

     Plán EVVO vychází z Rámcového vzdělávacího programu a jeho cílů základního vzdělávání. Environmentální výchova je jako jedno z průřezových témat zapracována v nově aktualizovaném Školním vzdělávacím programu „Škola pro život, 1. 9. 2013.“

     Environmentální výchova je v současném pohledu cílené výchovné a vzdělávací působení se záměrem formovat osobnost jedince v kontextu složek životního prostředí, tedy v širším pojetí.

 

Výchovně vzdělávací strategie školy

Strategie směřující ke kompetenci k učení – problémová výuka, zařazování činností intelektuálního a senzomotorického charakteru – pozorování, měření a zkoumání, dotazníková šetření jako výzkumný nástroj.

Strategie směřující ke kompetenci k řešení problémů – hledání cesty k řešení, stimulace kritického myšlení, přijímání myšlenek, nápadů a názorů žáků, podpora aktivního zapojení žáků, důvěra a ocenění kritického myšlení.

Strategie směřující ke kompetenci komunikativní – diskuse jako nástroj pro rozvoj komunikace, rozvoj argumentace, formulaci myšlenek a veřejné vystupování.

Strategie směřující ke kompetenci sociální a personální – rozdělování úkolů a práce v týmu.

Strategie směřující ke kompetenci občanské – vysvětlování a argumentace nutnosti ochrany přírodního a životního prostředí, budování pocitu občanské zodpovědnosti.

Strategie směřující ke kompetenci pracovní – bezpečná manipulace s pomůckami, přístroji
a používaným materiálem, dodržování pravidel.

 

Obecné cíle vytyčené na základě SWOT analýzy stávajícího stavu EV ve škole

  • pokračovat ve vyučování dle ŠVP „Škola pro život“ s využitím všech dosud přínosných aktivit,
    které se nám osvědčily. Ať se jedná o aktivity dlouhodobé či krátkodobé
  • k ucelení vědomostí, dovedností a postojů žáků se budeme snažit využívat aktuálních nabídek k tematické výuce EV formou exkurzí, projektových dnů, výletů, poznávacích vycházek či terénních akcí – zážitkové učení bývá pro žáky nejvíce motivující k celoživotnímu učení, využít předmětu pracovní činnosti při práci na pozemku, ve školní kuchyni,
  • sledovat výzvy, mít průběžně předpřipravené žádosti k projektům (školní zahrada, atrium, naučná stezka, učebna v přírodě, badatelský způsob výuky, tvorba ekomateriálů – omalovánky, kalendáře, brožury, křížovky, obrázky, literární díla),
  • zavést ve škole skupinu – „žákovský ekotým“- zapojit žáky se zájmem o EV do společné práce, občasné schůzky, aktualizace nástěnky a www stránek EVVO, pomoc při přípravě celoškolních akcí, spolupracovat se školním parlamentem.
  • zvýšit informovanost pedagogického sboru, využívat přednášky, konference, odborné přednášky.

Aspekty

Hlavní cíle

Dílčí cíle

Indikátory

Voda

Šetření vodou

-kontrola a obměna baterií,

-informace o ekologických čistících výrobcích,

-nádoby na dešťovou vodu na zahradě.

 

Kontrola – školník, učitelé, ekotým žáků (zápisy do knihy závad).

 

Energie

Šetření energiemi

-Správné větrání,

-využívání regulačních ventilů,

-informovanost žáků o alternativních zdrojích energie,

-úsporné spotřebiče.

Učitelé, služba

 

školník

 

ve výuce fyziky záznamy v TK.

Odpady

Třídění ve škole

-papír,

-plasty,

-baterie,

-elektrospotřebiče,

-víčka,

-kaštany.

 

Odpad – barevné kontejnery

-Zelený strom,

-Recyklohraní,

-Víčka pro postižené děti

-úkoly v Recyklohraní

-využívání košů na plasty

-zapojení do sběrových aktivit

-zajištění sběrových aktivit

-využití recyklo-materiálů pro tvořivou činnost

-zajišťování odvozu

-informovanost žáků, učitelů i rodičů

 

Evidence o sběračích, vyhodnocení,

prezentace na www stránkách nebo ve výročních správách.

 

Aspekty

Hlavní cíle

Dílčí cíle

Indikátory

Prostředí

školy

Všichni se podílejí na tvorbě

hezkého prostředí školy i okolí

-Starost o květiny – třídy, chodby,

-péče o školní zahradu.

 

Žáci, učitelé – bodování tříd

PČ – záznam v TK o výuce.

Témata výuky EVVO

podle ŠVP

Hlavní vzdělávací cíle

EVVO

-Výuka v jednotlivých ročnících    

 a předmětech,

-učivo zapracováno v plánech školy,

-učivo, výstupy,

 

 

-dlouhodobé projekty.

Záznam v TK,

pracovní listy, výrobky, testy, fotografie, výstupy z hodin písemné a ústní

hodnocení žáky,

 

záznam v TK, výstupy z projektů,

prezentace.

Práce

ekotýmu

žáků

Zapojení do žáků do problematiky EV

-Aktualizace nástěnky

-příprava materiálů

-aktualizace www stránek

-pomoc při akcích školy

Nástěnka,

www stránky,

záznam o schůzkách.

Práce

ekotýmu

učitelů

Získávání financí, projekty se zaměřením na EVVO

-Příprava,

-zpracování projektů,

-realizace,

-monitoring,

-uzavření a vyúčtování.

 

Dokumentace – žádosti, korespondence, smlouvy, faktury,

výroční zprávy.

 

DVPP

Odborné přednášky, konference,

školení.

-Účast koordinátora,

-účast ostatních pedagogů.

Osvědčení

o dalším vzdělávání.

Soutěže

Motivace žáků k přípravě

na soutěže a účasti v nich.

-Informace,

-příprava,

-účast.

 

 

Výsledky.

 

Aspekty

Hlavní cíle

Dílčí cíle

Indikátory

 

 

 

Akce

 

 

 

 

 

 

 

Celoškolní tradiční akce.

 

 

- školy v přírodě,

- školní výlety,

- exkurze,

- vycházky,

- kroužky,

- besedy,

- výstavy,

-vycházky,

- projektová   

  integrovaná výuka

 

 

 

Den tradic a vánoční jarmark,

Den Země.

 

CHKO, ČSOP, ČSV, ČSR, ČMS …

 

 

 

 

 

 

koncentrace učiva

 

Výrobky, fotografie, články,

 

záznamy v TK,

výroční zprávy,

články v tisku

školním i města,

www stránky,

 

 

 

 

projektové výstupy.

 

Přehled významných dnů:

            16. 9.   Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

            16. 10. Světový den výživy

            20. 10. Světový den stromů

            11. 12. Mezinárodní den hor

            22. 3.   Světový den vody

            23. 3.   Světový den meteorologie

            7. 4.     Světový den zdraví

            22. 4.   Světový den Země

            22. 5.   Mezinárodní den biologické rozmanitosti – biodiverzity

            31. 5.   Světový den bez tabáku

            5. 6.     Světový den životního prostředí

 

Možno využít jako náměty pro projekty nebo projektové dny.

 

Zpracovala dne 10. 5. 2015 Mgr. Marie Hlavatá, koordinátorka EVVO

 

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.