foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Ozdravné pobyty 2019 – „Lipová - lázně“

Na jaře 2019 se žáci I. stupně naší školy  zúčastní devítidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Termín  ozdravného pobytu rozhodnutí č. 06981762:

21.3.-29.3.2019  pro 60 žáků, 16.4.-24.4.2020 pro 50 žáků název: „Ozdravný pobyt Lipová“; výše podpory SFŽP 308 000 Kč,  výše příspěvků žadatele 44 004 Kč

Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí u žáků  I. stupně základní školy.

Ozdravné pobyty jsou zaměřeny na pobyt v přírodě vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí, k ozdravění dýchacích cest, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky a psychiky žáků. Nedílnou součástí je prolínání environmentální výchovy do každodenních aktivit. V rámci jedenáctidenního programu se žáci seznámí s rostlinnými i živočišnými druhy CHKO Jeseníky, s ekosystémy krajiny, vlivem lidské činnosti na životní prostředí, s nutností třídění odpadů, se zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. Poznají historii obce Lipová - lázně s ohledem na zdravý životní styl, způsoby ochrany zdraví a významem cestovního ruchu a turistiky v dané lokalitě. Součástí je návštěva muzea Ruční papírna Velké Losiny, jeskyní Na Pomezí.

V rámci plnění programu budou použity metody práce v terénu, pozorování, smyslová vnímání, diskuse, projekty, besedy, přednáška, exkurze formou samostatné a skupinové práce.

Mgr. Ivana Studená
zástupkyně ředitelky školy

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.