foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

 

Ozdravný pobyt v Lipové

Na jaře 2020 se žáci 1. stupně ze ZŠ a ZUŠ Petřvald z ul. Závodní 822 zúčastní devítidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová-lázně. Tento ozdravný pobyt je uskutečňován v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Termín  ozdravného pobytu dle smlouvy č. 06981762:

16.4.-24.4.2020 pro 50 žáků s názvem: „Ozdravný pobyt Lipová, CHKO Jeseníky“výše podpory SFŽP pro tento pobyt je 140 000 Kč,  výše příspěvků žadatele 20 002 Kč.

Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení znalostí a dovedností u žáků 1. stupně základní školy v environmentální oblasti.

V rámci devítidenního programu se žáci seznámí s rostlinnými i živočišnými druhy CHKO Jeseníky, s ekosystémy krajiny, vlivem lidské činnosti na životní prostředí, s nutností třídění odpadů, se zodpovědným hospodařením s vodou a energiemi. Poznají historii obce            Lipová- lázně s ohledem na zdravý životní styl, způsoby ochrany zdraví a význam cestovního ruchu a turistiky v dané lokalitě. Součástí je návštěva muzea Ruční papírna Velké Losiny  a  jeskyní Na Pomezí.

Během plnění programu budou použity metody práce v terénu, pozorování, smyslová vnímání, diskuse, projekty, besedy, přednášky, exkurze, samostatné a skupinové práce.

 

Mgr. Vladimíra Lisová

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
zástupkyně ředitelky školy

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.