foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ,
VÝCHOVA A OSVĚTA (EVVO)

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na ZŠ a ZUŠ Petřvald se zabývá aktuální a naléhavou
problematikou dnešní doby. Environmentální výchova je v současném pohledu cílené výchovné
a vzdělávací působení se záměrem formovat jedince v kontextu složek životního prostředí, tedy
v širším pojetí. Environmentální vzdělávání na škole je realizováno dle Dlouhodobého plánu
environmentální vzdělávání výchovy a osvěty na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. na období
2015 – 2020 (viz dokumenty školy).

Prvky EVVO jsou zařazeny do výuky v různém rozsahu ve všech předmětech na I. a II. stupni,
průřezové téma je zapracováno v jednotlivých předmětech Školního vzdělávacího programu
„Škola pro život“.

Aktivity zaměřené na EVVO organizované školou:

 • ozdravné pobyty žáků 2015/16, 2016/2017
 • sběr papíru – Zelený strom, ve školním roce 2015/2016 nasbíráno 12 190 kg
 • separace PET lahví do speciálních kontejnerů umístěných na chodbách I. a II. stupně
 • sběr baterií a elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní
 • nasbíráno 766 kg elektrozařízení a 374 kg baterií (2015/2016)
 • sběr víček z PET lahví
 • plnění úkolů vyhlašovaných v Recyklohraní, o. p. s.
 • účast v soutěžích a olympiádách
 • Den Země, Den vody
 • schůzky žákovského a učitelského ekotýmu
 • účast v soutěži Envofilm 2016
 • adopce tygra - ZOO Ostrava
 • péče o zeleň
 • péče o okolí školy

Šetření energiemi                                                            

 • škola komplexně nově zateplena díky zřizovateli Městu Petřvald
 • regulace teplot v prostorách školy v době omezeného provozu školy
 • využívání funkčních nastavitelných ventilů pro regulaci vytápění v zimním období
 • krátkodobé větrání tříd a učeben
 • pravidelná kontrola osvětlení chodeb v době výuky ve třídách a odborných učebnách
 • kontrola vodovodních baterií
 • třídění odpadů (papír, plasty, baterie, elektro …)

Ekologizace prostředí a estetizace školy

 • Ve všech prostorách školy je umístěno velké množství květin, které slouží nejen k estetizaci školy, ale rovněž jako pomůcka v rámci výuky pracovních činností.
 • Den Země – úklid v okolí školy

 

Mgr. Marie Hlavatá, koordinátorka  EVVO

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.