foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Pozornost byla věnována zejména tématům „Osobní bezpečí a krizové situace“, „Přivolání pomoci v případě ohrožení zdraví“, „Mimořádné události a rizika s nimi spojená“, „Nebezpečné látky“,
 „Mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi“ a „Ochrana člověka při ohrožení zdraví a života“.

Žáci byli rovněž seznámeni s tématy „Naše vlast a vlastenectví, právní základy státu“, byly jim přiblíženy úkoly a činnost armády. Žáci byli vedeni k uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových a mimořádných událostech i poznávání otázek obrany státu.

Na školním hřišti bylo umístěno několik stanovišť, kde si žáci 5. - 9. tříd prakticky vyzkoušeli poskytování první pomoci, střelbu na cíl, hod granátem na cíl, výběr nejdůležitějších předmětů a věcí při evakuaci, čekala je ukázka zbraní, vojenské výbavy a výcviku, vyzkoušeli si ochranný oděv a plynovou masku pro případ ohrožení při chemickém útoku apod.

Věříme, že tato akce byla pro žáky velmi přínosná a že si odnesli mnoho nových zkušeností a poznatků. Naše poděkování patří také sdružením rodičů při základní škole, která celou akci financovala. 

 

Mgr. Ivana Studená

zástupkyně ředitelky školy

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.