foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Erasmus+.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. (zdroj: http://www.naerasmusplus.cz/cz/)

Klíčovými tématy projektu naší školy Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+ je zlepšení a prohlubování klíčových profesních kompetencí pracovníků školy za účelem realizace našich strategických cílů, a to podpora inovativních metod a postupů ve výuce cizích jazyků.

Klademe si za cíl vybavit naše absolventy takovými schopnostmi a dovednostmi, které jim umožní se stát plnohodnotnými občany evropského a mezinárodního prostoru. Součástí projektu je také přenesení efektivních motivačních a poradenských principů do systému vzdělávacího systému ze zahraničí do České republiky. Naši pracovníci v rámci projektu mobility získají možnost poznat nové postupy a metody, které jsou součástí trendů v evropském prostoru, jako je internacionalizace vzdělávacích institucí a rozvoj digitálních technologií. Znalost strategií výuky, které jsou uplatňovány v dalších zemích Evropské unie, přinese evropskou přidanou hodnotu, obohatí vlastní výuku na naší škole. Pedagogové budou schopni svým aktivním působením na žáky přispět k tomu, aby se později z žáků stali mladí lidé, kteří budou bez jazykových a jiných bariér schopni pracovat na mezinárodním trhu práce nebo se dále vzdělávat v zahraničí. Myšlenka celoživotního vzdělávání by se měla stát součástí povědomí našich žáků i pracovníků. 

Účastníci se blíže seznámí s postupy výuky v zahraničí a načerpají inspiraci pro vlastní práci v naší organizaci. Budou mít možnost vnímat realitu vzdělávacího procesu jinde než v České republice. Poznáním a pochopením kulturních diferenciací přispějí k větší toleranci a tím umožní posilovat multikulturní dialog mezi národy. Pedagogové budou tyto své zkušenosti aplikovat do praktického vyučovacího procesu a působit pozitivně na žáky.

Jako významnou výhodu tohoto projektu vidíme v termínové variabilitě při realizaci projektu. Pedagogové mohou vycestovat v době letních prázdnin, což nenaruší harmonogram školního roku a po návratu budou schopni získané zkušenosti hned v září aplikovat v praxi, a lépe si je tak osvojit.

Usilujeme o výchovu sociálně silných osobností schopných života v moderní občanské společnosti. Jak vyplývá z názvu našeho školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ chceme žáky připravit na další vzdělávání a celoživotní učení. Vybavenost znalostí cizích jazyků je nezbytnou součástí palety kompetencí, kterými by měli naši pedagogové a absolventi disponovat. Právě schopnost komunikace v cizím jazyce umožňuje aktérovi orientovat se na mezinárodním trhu práce.

O finanční grant žádalo přes 300 škol z celé České republiky, asi jen 60 z nich jej nakonec získalo. Naše škola byla mezi nimi, což považujeme za velký úspěch. Během těchto letních prázdnin do Velké Británie vycestuje první zástupce pedagogického sboru, a to Mgr. Julie Janková.

Ta by ráda načerpala zkušenosti v autentickém prostředí, kde by mohla komunikovat jednak s rodilými mluvčími, jednak také s profesionály a zaměřit se na aktivizující techniky při výuce anglického jazyka. Své zkušenosti z absolvovaného kurzu chce využít v reálném edukačním procesu s žáky. Projekt Erasmus+ a aktivitu podporující mobilitu pedagogů vnímá jako velkou příležitost jak načerpat další inspiraci pro práci s žáky, seznámit se s novými metodami a technikami a v neposlední řadě také jako možnost zdokonalit své jazykové schopnosti v autentickém prostředí Velké Británie.

Mgr. Ivana Studená,

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, přís. org. 

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.