foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZUŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Závodní 822
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985  

Telefonní kontakt ZUŠ: 
+420 596 542 941

e-mail: zuspet@seznam.cz

Historie ZUŠ

   Hudební a pěvecká škola Matice slezské v Petřvaldě vznikla ve školním roce 1932-33. Jejím zakladatelem a později i ředitelem se stal pan František Cimmer, který měl velký podíl na rozvoji hudební osvěty. Založil a vedl smíšený dětský sbor, vyučovalo se zde zpěvu a hře na klavír a housle. V této podobě existovala škola až do r. 1938. Její činnost však přerušila válečná léta. Obnovená s názvem hudební škola, začala působit v r. 1945. Učitelé často pracovali v nevyhovujících podmínkách, mnohokrát se stěhovali, až nakonec nalezli své působiště v prosto­rách ZŠ Pustky.

   V roce 1971 se stala z lidové školy umění pobočka lidové školy umění v Rychvaldě. Nastal rok 1989,období změn v politickém i hospodářském vývoji našeho státu.Tato skutečnost ovlivnila i život na naší škole. Pokračuje zápas o přežití škol typu LŠU, které svým záběrem esteticko-výchovného působení nemají v okolním světě obdoby. Na podnět učitelů, s podporou veřejnosti a tehdejšího městského národního výboru získala škola k 1.9. 1990 opět samostatnost. Základní umělecká škola Bohumila Kulínského v Petřvaldě poskytuje vzdělání dětem a mládeži od 5 do 18 let v hudebním, tanečním a výtvarném oboru. Postavení všech oborů je rovnoprávné a jejich spolupráce je na dobré úrovni. Tyto obory se vyučují i dnes v nezměněné podobě, tradičně největší je obor hudební.

   Smyslem naší práce není jen naučit dítě hrát na hudební nástroj nebo zvládat základy tance, kresby či malby. Rozvíjením talentu se žáci stávají osobnostmi, u nichž převažují kladné morální hodnoty a estetické cítění.

   Nejúčinnějším nástrojem je právě hudba. A tak pedagogové dělají vše pro jejich hudební rozvoj, hudební aktivitu a pěstují v nich lásku k hudbě.

Od roku 1990, kdy se škola osamostatnila, k současným dnům se také mnoho změnilo. Přínosem pro rozvoj školy, ať už materiálním či profesním, byla spolupráce se Školským úřadem v Karviné ( v té době byl naším zřizovatelem).Ochota vyslyšet a podpořit naše požadavky nám dodávala chuť k práci.

Školní budova zdevastovaná důlní činností prošla velikou generální rekon­strukcí. její současný stav je obdivuhodný s porovnáním před 10 lety.V renovovaných prostorách je radostné učení a všichni, kdo budovu navštívili, byli nadšeni. Podporu nacházíme rovněž u vedení města, které si oblast školství vytýčilo jako svou prioritu.

   V roce 1995 přešla škola jako mnoho jiných škol do právní subjektivity. V roce 1998 byl škole propůjčen MŠMT ČR čestný název ZUŠ Bohumila Kulínského po petřvaldském rodákovi sbormistrovi Doc. Dr. Bohumilu Kulínském. Od 1. ledna 2008 byla ZUŠ připojena k Základní škole v Petřvaldě a vznikla nová příspěvková organizace řízená Městem Petřvald, která nese název Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace.

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.