foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Informace o škole

   Jako základní škola poskytujeme základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

   Ve škole existují kroužky, které umožňují žákům více se seznamovat s výpočetní technikou. Důraz škola klade na mimotřídní aktivity nad rámce výchovně vzdělávacího standardu: školy v přírodě, lyžařské kurzy, zájmové kroužky. Školní jídelna získala titul „Zdravý talíř“.
Jsme sponzory ZOO Ostrava – tygra ussurijského z financí získaných sběrem starého papíru.

Historie školy

   Náhradou za značně poničenou Masarykovu školu byla vybudována škola pavilónového typu na ulici Školní 246. Projekt byl zpracován pro poddolované území. Bylo určeno, že každý pavilón bude tvořen železobetonovými skelety s dilatačními spárami tak, aby v případě poklesů půdy nevznikaly trhliny.

   Škola byla otevřena ve školním roce 1962/63. Jelikož se v celém poválečném období škola potýkala s nedostatkem pracoven a kabinetů, bylo rozhodnuto o přístavbě. V roce 1992 byla přístavba odborných učeben a tělocvičny dokončena a zkolaudována. Z odborných učeben zde byly pracovny chemie, fyziky, přírodopisu, učebna pro výuku výtvarné výchovy, jazykové učebny a pracovna matematiky, u které se počítalo s dalším využitím jako počítačové učebny. Současně byly v přístavbě ZŠ vybudovány dílny na dřevo i kovy, cvičná kuchyň pro rodinnou výchovu a tělocvična. Náklady na stavbu činily 23 miliónů korun.

   V současné době je v přístavbě umístěna od borná učebna chemie, hudební výchovy, zeměpisu, přírodopisu, výtvarné výchovy, učebna jazyka anglického, učebna jazyka německého, cvičná kuchyň, 2 počítačové učebny, infocentrum, tělocvična. Nyní probíhá výuka prvního stupně nejen na Školní 246, ale i na Závodní 822.

   1.1.2008 jsme byli sloučeni se ZUŠ v Petřvaldě, umístěnou v budově na ulici Závodní 822.

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.