foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt Družina

provozní doba:
6.00-8.00, 11.40-16.00 h
Aby nebyl narušován provoz, je ŠD mezi 14. a 15. hodinou uzavřena!

 

  

ZŠ ul. Školní 246 1. oddělení
(Škultyová L.) 

telefonní kontakt: 
+420 720 105 143

 

ZŠ ul. Školní 246 2. oddělení
(Dostálová J.)

telefonní kontakt: 
+420 725 515 101

 

ZŠ ul. Školní 246 3. oddělení
(Rudolová S.)

telefonní kontakt:
+420 723 126 087

 

ZŠ ul. Školní 246 4. oddělení
(Mannsbartová L.)

telefonní kontakt:
+420 727 969 695

 

ZŠ ul. Závodní 822 5. a 6. oddělení 

(Kochová H., Marková N.)

telefonní kontakt:
+420 720 390 749

 

Vnitřní řád školní družiny

Provoz školní družiny:   ZŠ – Školní 246  a ZŠ - Závodní 822 :

        ranní:          6.00 - 8.00   hod.

       odpolední: 11.40 - 16.00 hod.

 

 Telefonní kontakt:        ZŠ- Školní 246            I.    odd.  - 720 105 143 

                                                                           II.   odd.  - 725 515 101

                                                                     III.   odd. - 723 126 087

                                                                           IV.  odd. -  727 969 695

                                     ZŠ – Závodní 822     V. a VI. odd. – 720 390 749

Účastníci přihlášení do ranní ŠD můžou přicházet v době od 6.00 hodin do 7.00 hodin pak se ŠD uzavře. Rodiče si účastníky ŠD vyzvedávají do 14:00 hodin a od 15:00 hodin. Z důvodu narušování provozu je družina v době od 14:00 do 15:00 hodin uzavřena. Provoz končí v 16:00 hodin. Při nevyzvednutí účastníka ŠD do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče účastníka a osoby uvedené na přihlášce účastníka ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný, požádá v krajním případě o pomoc policii. 

Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

O zařazení účastníka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Školní družina je určena především pro žáky 1. – 3. tříd. Přednost ovšem mají žáci 1. a 2. tříd.  Kapacita pro všechna oddělení školní družiny je 150 účastníků. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 25 účastníků. Přihlašování a odhlašování účastníků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů účastníků. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny vyplní závazně rozsah docházky účastníka a způsob odchodu účastníka z družiny na přihlášku do ŠD. Omluvu nepřítomnosti účastníka v družině, odchylky od docházky účastníka, nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou než je uvedeno na přihlášce, sdělí rodiče družině písemně. Předem známou nepřítomnost účastníka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

Úplata za ŠD činí 200,- Kč měsíčně i v případě, že účastník dochází do ŠD jen některý den v týdnu nebo . Platba se provádí vždy do 10. dne běžného měsíce: 

    a) převodem na běžný účet základní školy, č. účtu 1727855389/0800

                                                                                   - variabilní symbol ZŠ Školní    101

                                                                                   - variabilní symbol ZŠ Závodní 102

    b) hotově na sekretariátu ZŠ Školní 246 u pí. M. Budinové:  měsíčně, pololetně, celoročně.

 

Úplata může být snížena nebo prominuta v souladu s § 11 odst.2a,b) vyhl. 74/2005 Sb.:

a)       dítěti, účastníkovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (§ 20 až 22 zákona

117/1995 Sb.)

b)      dítěti, účastníkovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a    

 tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a)

 a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b), § 36 až 43 zákona 117/1995 Sb., prokáže    

 ředitelce školy.

Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce od neprovedené úhrady, a ta může rozhodnout o případném vyloučení účastníka ze školní družiny. 

 

 

Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své výchovně vzdělávací činnosti právo

a)       na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich výchovně vzdělávací činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, účastníků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a účastníků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

b)      aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právním předpisy,

c)       na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d)      na objektivní hodnocení své výchovně vzdělávací činnosti.

 

20. Povinnosti pedagogických pracovníků

 

Pedagogický pracovník je povinen

a)       vykonávat výchovně vzdělávací činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávaní,

b)      chránit a respektovat práva dítěte, účastníka nebo studenta,

c)       chránit bezpečí a zdraví dítěte, účastníka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d)      svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

e)       ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, účastníků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají žádný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

f)       poskytovat dítěti, účastníku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo účastníka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

Chování účastníka:

a) Ve školní družině se účastník řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro účastníky, který je vyvěšen v učebně

b) Účastník bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za účastníka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

c) Účastník je povinen chránit si své zdraví a neohrožovat zdraví svých spoluúčastníků, každý úraz ohlásit pedagogickému pracovníkovi.

d) Účastník je povinen chránit majetek ŠD.

e) Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji uvedenými na přihlášce do ŠD.

Vzdělávací program školní družiny:

  • Je umístěn k nahlédnutí ve školní družině.

 

V Petřvaldě  21.5.2018

 

 

 

………………………                                                             ………………………..

Ing. Zdeňka Kozlovská                                                                             Jana Dostálová

      ředitelka školy                                                                           vedoucí vychovatelka

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.