foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

 

vyhlašuje zápis do 1. tříd na školní rok 2020/2021

 

dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, který se bude konat ve dnech

2. a 3. dubna 2020

- od 8.00 hodin do 15.00 hodin (čtvrtek 2.4.)

- od 8.00 hodin do 14.00 hodin (pátek 3.4.)

(pro obě školy) na ulici Školní 246.

 

 

Z důvodů nouzového stavu s omezením pohybu osob ČR se zápis žáků do 1. tříd odkládá, bude proveden pouze touto cestou:

 

Prosíme všechny rodiče budoucích prvňáčků, aby vyplnili a podepsali žádost o přijetí do 1.třídy nebo případně žádost o odklad. Žádosti můžete zaslat oskenované nebo vyfocené pomocí mobilního telefonu na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  V případě , že nemáte výše uvedené možnosti, zašlete žádost poštou na adresu:

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
Školní 246
735 41  Petřvald

 

Žádost musí být zaslána v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020

 

Až dojde ke zlepšení situace bude provedena kontrola vámi vypsaných údajů. Prosíme o pečlivé vyplnění zvláště jména, adresy, kontaktu a rodného čísla.

 

Z důvodu organizace dalšího školního roku jsou počety prvňáčků pro nás důležitou informací.

 

 Moc děkujeme za pochopení, vedení školy.

 

 

 

Přikládáme přílohy:

                        1.žádost o přijetí

                        2. žádost o odklad

 

 

 

___________________________________________________________________

 

Mgr. Ivana Studená

 

zástupkyně ředitelky školy

 

       

Zákonní zástupci obdrží v březnu 2020 obálku, která bude obsahovat:

  1. žádost o zapsání dítěte do první třídy,
  2. pozvánku na den a hodinu, kdy se se svým dítětem k zápisu dostaví

 

Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou žádost.

 

Srdečně Vás zve

                                                                                                                                                     Ing. Zdeňka Kozlovská

ředitelka školy

 

 

*  *  *

Vážení rodiče,

 

potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte do základní školy. 

 

Zde je několik informací o škole:

škola vyučuje dle vzdělávacího programu „Škola pro život“, který je zaměřen na environmentální výchovu. Jako základní škola poskytujeme žákům základní vzdělání, jehož hlavním cílem je naučit žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytnout žákům všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dávat dobré základy dvou cizích jazyků a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích. Škola pro žáky zajišťuje školy v přírodě, lyžařské kurzy, jsme sponzory ZOO Ostrava, zapojujeme se do projektů EU.

 Škola má 29 tříd ve dvou objektech, odborné učebny, které jsou vybaveny moderní technikou, která je neustále inovována.

Součástí školy je školní družina, která má 7 oddělení.

 Na výchovně vzdělávací činnosti se podílí 40 pedagogů, 7 vychovatelek školní družiny, školní psycholog, speciální pedagog , 11 asistentů pedagoga,

2 hospodářsko-techničtí  pracovníci, vedoucí školní jídelny a 20 správních zaměstnanců.

Nedílnou součástí školy je Základní umělecká škola, která poskytuje vzdělávání  v několika hudebních oborech  a v oboru výtvarném. Na ZUŠ  vyučuje 10  pedagogů.

 

¼

Informace pro rodiče žáků 1. tříd

 

Vážení zákonní zástupci,

dále Vás seznámím s průběhem zápisu a začátku školního roku:

všechny děti  se dostaví k zápisu do ZŠ na ulici Školní 246, dle časů, které budou uvedeny na pozvánce. Pokud budete pro dítě požadovat odklad, při zápisu dostanete žádost, kterou si ihned vyplníte. 10 dnů po ukončení zápisu bude na vchodových dveřích školy a na webových stránkách uveden výsledek přijímacího řízení – každý žák obdrží u zápisu číslo, pod kterým bude uveden na výsledkové listině.

V případě, že zákonní zástupci budou požadovat pro své dítě odklad povinné školní docházky, doloží při zápisu ředitelství ZŠ doporučující posouzení  příslušného školského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, na jehož základě bude ředitelkou školy povolen odklad povinné školní docházky.

 

Před zahájením školního roku budou žáci rozděleni do tříd ředitelkou školy. Do které třídy dítě chodí, se dozvíte 1. září, kdy na šatnách 1. tříd bude vyvěšen jmenný seznam žáků.

 

 

Učební plán 1. třídy:

Český jazyk

9 hodin

Matematika

4 hodiny

Prvouka

2 hodiny

Hudební výchova

1 hodina

Výtvarná výchova

1 hodina

Pracovní činnosti

1 hodina

Tělesná výchova

2 hodina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučování v první třídě začíná v 8.00 hodin a končí zpravidla v 11:40 hodin.

Školní družinu můžou navštěvovat žáci 1. stupně podle zájmu zákonných zástupců. Pracovní doba školní družiny je od 6:00 do 16:00 hodin.

Zápis do školní družiny proběhne při informativní schůzce pro zákonné zástupce prvňáčků v květnu 2020 u vychovatelek školní družiny.

 

 

Aby dítě mohlo zvládnout náročnou situaci ve škole bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Posuďte sami, zda Vaše dítě splňuje toto DESATERO:

 

  1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
  2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
  3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
  4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
  5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
  6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
  7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
  8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

  10. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost v praktickém  životě.                  

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.